mapa strony kontakt zaloguj
partnerzy / Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ze swoją 300-letnią historią jest doskonałym przykładem uczelni, jaka wtopiła się w tkankę miasta, które ją stworzyło. Łączy w sobie dziedzictwo historii Śląska, spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej, żydowskiej i polskiej. Pamiętając o swoich początkach jako Akademii Leopoldyńskiej i o tradycji uniwersytetu pruskiego, kontynuuje tradycje polskiego uniwersytetu we Lwowie i Wilnie

Uniwersytet Wrocławski we wszystkich swoich działaniach opiera się na dwóch podstawowych wartościach: prawdzie i wolności wyrażania poglądów oraz akceptuje ducha i fundamentalne zasady wyrażone w bolońskiej Magna Carta Uniwersytetów Europejskich z 1988 roku. Europejski charakter Uniwersytetu Wrocławskiego, jako uczelni otwartej i tolerancyjnej, dodatkowo podkreśla jego położenie kulturowe i geograficzne na pograniczu polskim, czeskim i niemieckim.

Uniwersytet Wrocławski chroni i rozpowszechnia dorobek pokoleń oraz wnosi własny i oryginalny wkład do kultury przez twórczą pracę badawczą i rozwijanie kształcenia.

Uniwersytet Wrocławski kieruje się ideą uczelni otwartej, w której każdy znajdzie dla siebie warunki rozwoju i twórczej pracy.

 

Jednym z dziesięciu wydziałów funkcjonujących w Uniwersytecie Wrocławskim jest  powstały w 2006 roku (w wyniku podziału istniejącego od 1945 roku Wydziału Nauk Przyrodniczych) Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wydział prowadzi 3 kierunki studiów:

Geologia ( w tym - specjalności na studiach magisterskich: Geologia poszukiwawcza; Hydrogeologia; Petrologia i mineralogia stosowana; Geochemia środowiska i gospodarka odpadami)

Geografia (w tym - specjalności na studiach magisterskich: Geografia fizyczna; Geografia społeczno-ekonomiczna; Geografia regionalna i turystyki; Kartografia)

Ochrona środowiska (w tym - specjalności na studiach magisterskich: Ekologia i ochrona szaty roślinnej; Ekologia i ochrona zwierząt; Geoekologia - ochrona wód i kopalin; Ochrona i kształtowanie środowiska geograficznego; Gospodarka środowiskiem).

Kierunek ochrona środowiska prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Nauk Biologicznych, w ramach Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska.

 

Dbając o popularyzację nauk przyrodniczych a przede wszystkim nauk o ziemi  Instytut Nauk Geologicznych działających w strukturach Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska stara się propagować wiedzę geologiczną na każdym poziomie nauczania. 

Do takich działań zalicza się udział w imprezach organizowanych w skali całego Uniwersytetu:

- Festiwal Nauki - corocznie we wrześniu na którym prezentowane są interesujące wykłady i pokazy ale również cieszące się ogromna popularnością warsztaty;

- akcja „Drzwi Otwarte" – dni te dają możliwość zapoznania się z codzienną pracą naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie

- Wrocławskie Targi Edukacyjne TARED (marzec).

 

Ponadto Instytut Nauk Geologicznych wypracował własne formy popularyzacji geologii:

Międzygimnazjalny Konkurs Geologiczny (od 2002 roku; w roku bieżącym odbędzie się już VIII edycja konkursu); bardzo miłym zaskoczeniem jest bardzo wysoki poziom uczestników konkursu, 

Cykl odczytów popularnonaukowych "Tajemnice Ziemi i Wszechświata" (od 2002roku; odczyty raz w miesiącu przez cały rok szkolny).

Od 2008 roku Instytut prowadzi Dni Nauki w okolicznych powiatach – są to imprezy popularno naukowe na których młodzież z mniejszych miast ma szanse wysłuchania kilku wykładów popularno naukowych, prezentowanych przez wybitnych naukowców a przede wszystkim może wziąć udział w warsztatach i eksperymentach przygotowanych przez pracowników Instytutu Nauk Geologicznych. Zajęcia te cieszą się ogromną popularnością.

Uczestnictwo w programie „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci” – program obejmował prace z dziećmi od przedszkola do szkoły średniej, podczas kilkuletniego uczestnictwa poznaliśmy wagę i celowość edukacji proekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 

 Olbrzymią rolę popularyzatorską odgrywają również afiliowane przy Instytucie Muzea (Mineralogiczne i Geologiczne) prowadzące specjalne zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych, a także organizowane 3 razy w roku, przy udziale pracowników Instytutu w Hali Stulecia Wrocławskie Giełdy Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich.

W roku 2009 podpisano umowę o współpracy między Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego a I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie w zakresie rozszerzonego kształcenia z zakresu geografii i WOS. 

 

Prof. dr hab. Stanisław Staśko - koordynator merytoryczny projektu
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
Zakład Hydrogeologii Podstawowej

Instytut Nauk Geologicznych
Wykładowca od 1986 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk o Ziemi. Wykłady na Uniwersytecie Stanowym Stony Brook Stanu Nowy Jork 1987 i 1992. Liczne wykłady w ramach festiwalu Nauki i Dni Nauki organizowanych przez Instytut Nauk Geologicznych. Ekspert oceniający programy badawcze w ramach VI i VII programu ramowego Unii Europejskiej. Organizator i uczestnik ekspedycji Naukowych na Szpicbergen, Wygłaszał również wykłady w Holandii i Wietnamie. 

Dr hab. Robert Tarka
Zakład Hydrogeologii Podstawowej
Instytut Nauk Geologicznych

Posiada znaczącą wiedzę merytoryczną oraz duże doświadczenie w zakresie metodyki nauczania. Jest autorem programu nauczania, opracowań metodycznych i artykułów w czasopismach dotyczących nauczania geografii w szkole ponad gimnazjalnej. Jest także autorem trzech części podręcznika do geografii dla szkoły ponad gimnazjalnej. Od wielu lat w ramach festiwalu Nauki prowadzi warsztaty i wykłady dla młodzieży na temat środowiska wodnego. Jest zapraszany jako członek jury do konkursów międzyszkolnych.

dr hab. Henryk Marszałek – koordynator merytoryczny żywiołu woda
Zakład Hydrogeologii Stosowanej
Instytut Nauk Geologicznych

Zastępca dyrektor do spraw naukowych Instytutu Nauk Geologicznych. Posiada duże doświadczenie w zakresie metodyki nauczania. W latach 1994-2006 pracował jako nauczyciel i konsultant geografii w Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 1 we Wrocławiu. Organizator oraz uczestnik licznych obozów naukowych młodzieży szkolnej oraz studenckiej. Aktywnie uczestniczy w prowadzeniu wykładów dla szkół propagujących wiedzę z zakresu geografii.

dr Bartosz Korabiewski – koordynator merytoryczny żywiołu ziemia
Zakład Geografii Fizycznej
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Pracownik dydaktyczno-naukowy zatrudniony na stanowisku adiunkta. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień związanych ze środowiskiem glebowym i ochroną i rekultywacją gleb. Wykładowca od 2002 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych a następnie na Wydziale Nauk o Ziemi i Rozwoju Regionalnego. Prowadził zajęcia na przedmaturalnych kursach przygotowawczych i kursach przedegzaminacyjnych do szkół wyższych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej prowadząc zajęcia na różnych poziomach edukacji. W ramach współpracy ze szkołami jest autorem prelekcji popularnonaukowych skierowanych do młodzieży szkolnej oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Jest autorem i recenzentem map ściennych i atlasów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnik i organizator ekspedycji naukowych na Spitsbergen (2004, 2006, 2009, 2011) i do Kazachstanu (2007, 2010, 2011).


Krzysztof Migała, dr hab.
– koordynator merytoryczny żywiołu powietrze
Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr

Kierownik Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery  prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach wizyt na Uniwersytecie Wrocławskim i zwiedzania Obserwatorium Meteorologicznego we Wrocławiu i na Szrenicy w Karkonoszach  (od 1979). Prowadzi wykłady popularno naukowe i zajęcia edukacyjne na wszystkich poziomach edukacji, włącznie z dziećmi w wieku przedszkolnym i słuchaczami tzw.” uniwersytetu trzeciego wieku” miedzy innymi w ramach stałej współpracy z nauczycielami kilku szkół podstawowych i gimnazjalnych we Wrocławiu–  (od 1983). Pomysłodawca i współorganizator części „pogoda i klimat’ oraz bloku „Nauka za kręgiem polarnym” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (edycje w  2008 i 2009 roku, blok w 2009). Współautor książki popularno-naukowej - Migała K., Migoń P., 2004, Jak zmienia się klimat, Wyd. Dolnośląskie, s.48.

 

Autor i koordynator projektu edukacyjnego “Warsztaty kompleksowej edukacji ekologicznej ZIELONE GÓRY” (1997-1998) finansowanego przez Polskie Biuro REC (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe) i realizowanego w ramach Fundacji Karkonoskiej -- Biuro Bilateralnego Rezerwatu Biosfery Karkonosze/Krkonoše. Autor merytorycznej części (pogoda i klimat) stałej wystawy w Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego (2008). Pomysłodawca i współautor projektu obiektu w ramach konkursu Rektora UWr „Eksploratorium w Parku Historii Naturalnej”, projekt pt. „Żywioły przyrody – rzeźbiarze natury” - Interaktywny ogród edukacji szkolnej. (we współpracy z uczniami i opiekunem, mgr Urszulą Kochanowską-Adamską z Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu, (projekt z przyszłością lecz nie zdobył finansowania, 2008)

mgr Aurelia Przyborska

od 15 lat  pełnomocnik dziekana Wydziału d.s. administracyjno-finansowych. Specjalista w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych W zakresie wykonywanych prac są między innymi: sporządzanie preliminarza budżetu Wydziału, sporządzanie sprawozdania z wykonania  budżetu Wydziału  (półrocznego i rocznego), sporządzanie  analiz ekonomicznych  dotyczących Wydziału, sporządzanie okresowej analizy funduszu płac Wydziału, kontrola wydatków Wydziału , nadzór nad prawidłowością  zawieranych  umów zleceń i umów o dzieło,  nadzór nad prawidłowością rozliczeń dotyczących działalności dydaktycznej Wydziału, sporządzanie umów  dotyczących dostaw, usług, najmu , sporządzanie planu zamówień , udzielanie zamówień  publicznych

mgr Krzysztof Moskwa koordynator ds. administracyjnych
Instytut Nauk Geologicznych

Kierownik Samodzielnej Pracowni Usług Geologicznych. Przygotowuje i prowadzi liczne projekty badawczo-wdrożeniowe prowadzone w Instytucie nauk Geologicznych. Prowadzi nadzór nad prawidłowością  zawieranych  umów zleceń i umów o dzieło w ramach wykonywanych projektów. Pomysłodawca i organizator Dni Nauki (cyklu wykładów i zajęć przeznaczonych dla szkół średnich w ośrodkach pozawrocławskich) organizowanych przez Instytut Nauk Geologicznych,  koordynator wydziałowych imprez promocyjno-edukacyjnych dla młodzieży, organizator konferencji, współorganizator Wrocławskiej Giełdy Minerałów.