mapa strony kontakt zaloguj
partnerzy / Firma Dobre Kadry

Firma Dobre Kadry

Firma Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. powstała we Wrocławiu w 2006 roku, od tego czasu rozwija się dynamicznie. Jest instytucją zorientowaną na realizację projektów doradczych, szkoleniowych i badawczych. Celem firmy jest świadczenie profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz europejskich programów edukacyjnych. Zajmujemy się pozyskiwaniem środków i zarządzaniem projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy również działania w zakresie przygotowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Największym atutem naszej firmy jest kadra. Osoby tworzące zespół wywodzą się głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Mamy profesjonalne przygotowanie w zakresie: aplikowania o środki zewnętrzne, realizacji projektów oraz ich rozliczania. Nasz profesjonalizm wynika m.in. z wieloletniego doświadczenia w zakresie realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz europejskich programów edukacyjnych (Program Leonardo da Vinci). Szczególnie cenne jest dla nas doświadczenie zdobyte w trakcie skutecznego aplikowania o środki oraz zarządzania kilkoma dużymi projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Firma Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.- Lider Projektu

 

Kadra w projekcie „Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu”

 

Dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha – kierownik projektu

Dr inż. Urszula Załuska – ekspert ds. ewaluacji

 

Założycielki firmy. Obecnie pełnią funkcje odpowiednio: Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Dobre Kadry. Sp. z o.o. Wieloletnie pracownice naukowo-dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Osoby posiadające kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne, zarówno w charakterze wykładowcy, jak i trenera, dodatkowo mające doświadczenie w praktyce gospodarczej. Autorki, a następnie kadra zarządzająca projektów realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w pierwszym oraz obecnym okresie programowania. Autorki oraz kadra zarządzająca projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektów z programu Uczenia się przez całe życie realizowanych przez firmę Dobre Kadry. Obie Panie pełnią funkcję eksperta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w obszarze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dziedzinach: edukacja, szkolnictwo wyższe, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz współpraca międzynarodowa.

 

Mgr Dorota Wójcik-Hetman – ekspert ds. promocji i wdrażania produktu 
kontakt - tel. 504-919-522,  e-mail: dwhetman@gmail.com

Nauczyciel dyplomowany z 28 letnim stażem pracy pedagogicznej. Od 10 lat Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 a od 2005 roku także Przedszkola 131 połączonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jako nauczyciel plastyki, a później pedagog we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjum. Jest również edukatorem, szkolącym nauczycieli. Autorka i współautorka programów edukacyjnych z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej, jak również programów szkoleniowych dla nauczycieli. W latach 1999-2002 opracowała i wdrożyła we współpracy, między innymi program kursu dla nauczycieli z zakresu integracji międzyprzedmiotowej w tym umiejętności pracy metodą projektu edukacyjnego. Prowadziła warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów województwa Dolnośląskiego z tematyki oceniania, integracji międzyprzedmiotowej, tworzenia programów wychowawczych. Opracowała i wdrożyła własny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 we Wrocławiu, którego celem jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych i pracy w zespole. Program jest realizowany do tej pory. Jako dyrektor dba o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia zachęcając nauczycieli do stosowania nowatorskich i kreatywnych form i metod pracy z uczniem.

 

Mgr Eleonora Żmijowska-Wnęk – koordynator ds. programów innowacyjnych
kontakt tel. 604-294-030,  e-mail: e.zmijowskawnek@gmail.com

Dyplomowany nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, a jednocześnie doradca metodyczny we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jest egzaminatorem egzaminu po gimnazjum i sprawdzianu po 6 klasie. Jest przewodniczącą komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Pełni funkcję przewodniczącej Komisji Merytorycznej nominującej uczniów do Nagrody Prezydenta Wrocławia „Szkolny Nobel”. Jako doradca metodyczny organizuje warsztatowe oraz interdyscyplinarne doskonalenie nauczycieli szkół na różnych etapach edukacyjnych. Jest też organizatorem lub współorganizatorem konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzi lekcje otwarte, prezentując nowatorskie metody pracy z uczniami, pomaga nauczycielom w planowaniu i realizowaniu własnego rozwoju zawodowego. Pani Eleonora Żmijowska-Wnęk jest autorem i współautorem wielu programów edukacyjnych m.in. Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień. Opracowuje indywidualne programy nauczania z matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, którzy pod jej kierunkiem rozwijają swoje talenty matematyczne i osiągają sukcesy. Jest autorką i koordynatorem długofalowych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.