mapa strony kontakt zaloguj
partnerzy / Cel i zakres realizacji Projektu

Cel i zakres realizacji Projektu

 

Celem ogólnym Projektu jest wypracowanie i przetestowanie do 2013 r. kompleksowego, innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą projektu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, co w konsekwencji powinno doprowadzić do zwiększenia zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach technicznych. Ze względu na olbrzymie możliwości wykorzystania wiedzy z różnych przedmiotów interdyscyplinarny program poświęcony będzie nauce o środowisku naturalnym człowieka. Oczekiwanym efektem jego wdrożenia jest wyedukowanie (odpowiednio do poziomu nauczania) ucznia jako osoby świadomej zjawisk ekologicznych i przyrodniczych, rozumiejącej procesy kształtowania środowiska oraz posiadającej umiejętności praktyczne do wykorzystania tej wiedzy i jej wdrożenia.

 

Cele szczegółowe Projektu to:

1. Modyfikacja programów nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pod katem możliwości realizacji projektów ekologicznych (powiązanie efektów nauczania różnych przedmiotów, praktyczne wykorzystanie wiedzy, prowadzenie eksperymentu, badań, analiz z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy i technologii ICT).

 

2. Wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu.

 

3. Opracowanie i testowe prowadzenie zajęć dodatkowych (w ramach umów cywilno – prawnych) z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu zorientowanego na wiedzę o środowisku naturalnym człowieka (Program „3 żywioły – woda, ziemia, powietrze” opracowany odpowiednio dla poziomu szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej).

 

Metoda projektu nie jest nowością w Europie czy na świecie, ale ciągle w polskich szkołach stosowana jest jedynie incydentalnie. Główne przyczyny: konieczność poświęcenia większej ilości czasu, współpracy nauczycieli różnych dyscyplin, brak wsparcia, motywacji i dostrzegania długofalowych efektów jej stosowania. Na podstawie zagranicznych rozwiązań można stwierdzić, że skuteczne wprowadzenie metody projektów wymaga współpracy z uczelnią i praktykami biznesu pozwalającej na pokazanie praktycznego aspektu prowadzonych badań i analiz. Mamy nadzieję, że działania prowadzone w naszym Projekcie zapewnią nauczycielom merytoryczną pomoc i wsparcie, przez co pozwolą przełamać bariery powszechnego stosowania metody projektu w szkołach.

 

Szkoły, które wezmą udział w Projekcie otrzymają gotowy do realizacji program wraz z obudową metodyczną, niezbędne pomoce dydaktyczne do jego realizacji, dodatkowe godziny na zajęcia dla uczniów (płatne ze środków Projektu w ramach umów cywilno – prawnych), możliwość współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, dostęp do laboratoriów i profesjonalnych narzędzi badawczych. Nauczyciele realizujący program zostaną przeszkoleni w ramach projektu. Przewidujemy również szkoleniowe wyjazdy studyjne dla nauczycieli do Partnera Niemieckiego i obozy naukowe dla uczniów organizowane przez Uniwersytet Wrocławski. 

 

Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół. Grupą użytkowników są nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, którzy otrzymają nowy atrakcyjny program nauczania oparty o metodę projektu ekologicznego. Grupą odbiorców są uczniowie, którzy dzięki nowoczesnej metodzie nauczania będą mogli kształtować i rozwijać kompetencje, zwłaszcza poprzez możliwość realizacji eksperymentów naukowych o interdyscyplinarnym charakterze. W wymiarze docelowym zakres grupy użytkowników i odbiorców obejmuje nauczycieli oraz uczniów wszystkich typów szkół z terenu całej Polski. Wymiar testowania obejmuje nauczycieli i uczniów 36 szkół z terenu Polski, głównie południowo - zachodniej, w tym 16 szkół podstawowych i po 10 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (ogółem min. 72 nauczycieli i 1440 uczniów). Szkoły rekrutowane będą na zasadzie dobrowolności. Kryteria formalne: podpisanie porozumienia o współpracy z deklaracją gotowości kadry pedagogicznej oraz udostępnienia pomieszczeń szkoły, zapewnienie zróżnicowania terytorialnego (miejscowości o różnej wielkości), założenia struktury próby ze względu na typ szkoły. Kryteria preferencyjne: zaangażowanie szkoły w dodatkowe inicjatywy (podejmowanie współpracy, aktywności w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej). Przy kryteriach równoważnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Uczniowie w ramach szkół uczestniczących w Projekcie rekrutowani będą na zasadzie dobrowolności. Kryteria formalne: deklaracja uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych (w ramach danego półrocza), w przypadku uczniów niepełnoletnich – dodatkowo zgoda rodziców /prawnych opiekunów.

 

Udział w Projekcie jest dobrowolny, a rekrutacja otwarta dla wszystkich typów szkół.  Zakładany termin rekrutacji szkół do Projektu – grudzień 2010 r.