mapa strony kontakt zaloguj
wiadomości / Czterodniowe obozy - rekrutacja
2013-10-02

Czterodniowe obozy - rekrutacja

W ramach upowszechnienia produktu finalnego projektu pod nazwą „Projekt Ekologia –innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu edukacyjnego” organizujemy 4-dniowe obozy naukowe dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie biorących do tej pory udziału w projekcie.

Organizacja wyjazdów:

1. Udział 40% szkół podstawowych i 60% szkół ponadpodstawowych.
2. Udział 2 nauczycieli i 10 uczniów z jednej szkoły.
3. Miejsce: Szklarska Poręba.
4. Organizacja merytoryczna –Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.
5. Koszty uczestnictwa w obozie dla nauczycieli i uczniów pokrywa organizator (z wyjątkiem kosztów transportu nauczycieli i uczniów z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki tj. Wrocław ul. Petrusewicza parking dla autokarów koło Wrocławskiego Parku Wodnego i powrót z miejsca zbiórki do miejsca zamieszkania)
6. Turnusy obozów:
    - 14.10-17.10.2013 r. – 10 nauczycieli i 50 uczniów.
    - 21.10-24.10.2013 r. – 10 nauczycieli i 50 uczniów.


Rekrutacja
:
Do udziału w obozach naukowych w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane szkoły, które spełnią warunek / warunki: 

1. Szkoła wiejska, lub z małego miasta (do 5000 mieszkańców).
2. Szkoła integracyjna.
3. Szkoła w szczególnym środowisku lokalnym (wysokie bezrobocie, zagrożenie rodzin uczniów wykluczeniem społecznym).
4. Szkoła prowadząca działania i mająca osiągnięcia w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Wniosek należy dostarczyć do Lidera projektu do dnia 07.10.2013 r. do godz. 14.00. na adres:

Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
e-mail: matylda.janczuk@dobrekadry.pl
tel. 71 759 37 77, 728 324 943
Decyduje data wpływu do Biura Projektu

 

Szkoła zakwalifikowana do udziału w obozie naukowym zobowiązana jest dostarczyć do Lidera projektu:
1. Kserokopię karty wycieczki podpisanej przez dyrektora szkoły.
2. Kserokopię zgody rodziców na udział ucznia w obozie.
3. Listę uczestników (nauczycieli i uczniów) podpisaną przez dyrektora szkoły.
4. Oświadczenie uczestnika obozu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku niepełnoletniego uczestnika - rodzica).

załącznik do pobrania: